O co se snažíme?

Projekt Lesodiverzita vznikl na Katedře ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze. Na té se tým vědců dlouhodobě mimo jiné zabývá studiem člověkem doposud neovlivněných lesních ekosystémů mírného pásma Evropy a následným uplatňováním získaných poznatků do podmínek českých lesů.

Pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit, co tyto člověkem neovlivněné lesy (tedy pralesy) charakterizuje a spojuje, jistě by to byla rozmanitost. Najdeme v nich totiž jehličnaté i listnaté stromy různých rozměrů (výšek i tlouštěk), různého stáří i různých druhů, a tím pádem i mnoho různých druhů lesních živočichů a organismů, kterým tato nabídka vyhovuje.

Proč biotopové stromy?

Mnoho z těchto obyvatelů lesa je na těchto podmínkách životně závislých, ať už se jedná o potravu, místo k úkrytu či příležitosti k rozmnožování. Dodejme, že se často jedná o druhy ohrožené a chráněné, jako například různé druhy ptáků, hmyzu či lišejníků (jejich seznam pro vás budeme průběžně doplňovat v naší galerii lesních druhů).

Tato celková rozmanitost živočišných i rostlinných druhů se nazývá biodiverzita. Velkou mírou biodiverzity oplývají takzvané biotopové stromy, což jsou stromy výrazné pro své neobvyklé rozměry nebo značné stáří a může jít o stromy již mrtvé, avšak stále stojící. Právě tyto stromy ve fázi dožívání či již suchých torz představují skvělou příležitost pro další účastníky cyklu lesního života. Osídlení dřevo-rozkladným hmyzem či houbami už samo o sobě představuje pouze v jiné formě znovuoživení stromu, které plynule vytváří další podmínky pro nové návštěvníky. Tekoucí míza, odpadávající kůra, otvory po zlomených větvích naplněné vodou, mrtvé dřevo v koruně či dutinky ve kmeni apod. Vše je využíváno až do doby úplného rozpadu stromu. Takové prvky na stromě se nazývají stromová mikrostanoviště, kterých je dle uznávané vědecké metodiky velká řada a vy je můžete postupně objevovat na našem biotopovém stromě na hlavní stránce.

Kde mají své místo?

Biotopové stromy tedy představují nepostradatelný prvek v lesním koloběhu a jsou pomyslným klíčem k podpoře a ochraně biodiverzity. Nutno podotknout, že nejenom té lesní, neboť i ve městském prostředí jsou stromy významných rozměrů a úctyhodného věku žádaným prvkem – vždy je ovšem nutné eliminovat všechna bezpečnostní rizika, která by mohla vést ke zranění.

Bohužel, ne vždy jsou biotopové stromy považovány za žádoucí element. Například v hospodářských lesích, sloužících čistě k produkci dřeva, může být jejich přítomnost vnímána negativně pro svůj pokročilý věk a mnoho "vad na kráse" (tedy špatnou kvalitu dřeva). O významu biotopových stromů je zkrátka zapotřebí informovat a v osvětě o takzvaném ekologickém lesnictví, které na ochranu těchto stromů myslí, nutné intenzivněji pokračovat. Nejen v pralesích, přírodních lesích potažmo jakkoli chráněných území, ale i právě v hospodářských lesích mají biotopové stromy své místo a je zapotřebí k nim tak přistupovat.

O co nám jde?

Proto vidíme v našem projektu, zaměřeného na mapování biotopových stromů, smyls. Záměrem je vytvoření online databáze biotopových stromů (s pomocí mobilní aplikace), jakožto významných prvků podporujících biodiverzitu, a to na základě dat z mapování jak přírodo-ochranářských, lesnických či vzdělávacích institucí, tak širokou veřejností se zájmem o přírodu a její ochranu. V obou případech přitom platí potenciál uplatnění záznamů pro vědecké účely. Pokud by se nám například podařilo komplexně zmapovat území větších rozloh, bodové záznamy nalezených stromů mohou dobře posloužit k modelování výskytu významných druhů organismů vázaných na mrtvé dřevo apod. V souhrnu by měla shromažďovaná data a projekt celkově přispívat k šíření povědomí o významu biotopových stromů pro ochranu biodiverzity velké části ohrožených druhů organismů, nutnosti jejich ochrany a odpovědném chování v jejich blízkosti. To je totiž důležitým předpokladem pro současnou přítomnost těchto stromů v krajině i na vhodných místech městského prostředí.

A protože se snažíme edukovat i ty menší až nejmenší, zvolili jsme formu, která by mohla být sympatická i dětem. Interaktivní biotopový strom na hlavní stránce umožňuje prozkoumávání stromových mikrostanovišť, galerie lesních druhů je doplňována o kresby i s popisem jejich ekologie a pod galerií naleznete lesní pexeso, díky němuž si děti názvy lesní fauny a flóry snáze zapamatují. Mapujte biotopové stromy s námí!

A jak biotopové stromy a stromová mikrostanoviště definuje věda?

Biotopovými stromy můžeme označit ty stromy, na kterých se vyskytuje alespoň jedno stromové mikrostanoviště (nebo také mikrohabitat). Stromová mikrostanoviště jsou morfologické struktury, které jsou využívány různými organismy (minimálně však alespoň jedním druhem) v určité části svého životního cyklu na úkryt, páření či jako zdroj potravy. Mikrostanoviště vznikají jako důsledek biotických a abiotických vlivů - např. padající skály mohou zranit kůru, blesk může způsobit prasklinu ve dřevě a datlové mohou vytvořit dutiny v kmeni. Pro některá mikrostanoviště, jako například hnízda či epifytické (rostoucí na žijícím organismu, ale vyživující se samostatně) rostliny, slouží strom jen jako fyzická podpora. Každé mikrostanoviště poskytuje specifické podmínky, které se odvíjejí od jeho vlastností, jako např. velikost, pozice na stromě, stupeň rozkladu okolního dřeva, vitalita stromu, osvětlení apod. Každý z druhů vázaných na stromová mikrostanoviště preferuje specifický typ mikrohabitatu. Čím více mikrostanovišť se na určitém území nachází, tím víc druhů tam může najít příznivé podmínky pro život. Za účelem zvýšení biodiverzity je vhodné vědět, která mikrostanoviště se na určitém území nacházejí a následně zabezpečit ochranu a vhodný management biotopových stromů, na kterých jsou mikrostanoviště přítomny (Bütler et al. 2021).

ILUSTRACE, ANIMACE A VIDEO:

  • Biotopový strom s pozadím - Natálie Lackovičová
  • Galerie lesních druhů a logo projektu - Klára Grančičová
  • Propagační video - Petra Kasnarová
  • Katalog stromových mikrostanovišť - s laskavým svolením byly použity zdroje:

Kraus, D., Bütler, R., Krumm, F., Lachat, T., Larrieu, L., Mergner, U., ... & Winter, S. (2016). Catalogue of tree microhabitats: Reference field list.

Larrieu, L., Paillet, Y., Winter, S., Bütler, R., Kraus, D., Krumm, F., ... & Vandekerkhove, K. (2018). Tree related microhabitats in temperate and Mediterranean European forests: A hierarchical typology for inventory standardization. Ecological Indicators, 84, 194-207.

Projekt byl iniciován a financován institucí: